Base Social

Base Social

O artigo nº 7 e 8 dos nosos estatutos indican o tipo e os requisitos das persoas asociadas.

Poderán ser integrantes de andaina todas aquelas persoas físicas e xurídicas con plena capacidade de obrar e que reúnan os requisitos legais e estatutarios previstos. Poderán distinguirse os seguintes.

1. Numerarios. Familias nas que algún dos seus membros se beneficiarán das terapias ou actividades que se realizan en andaina.

2. Colaboradores, aquelas persoas físicas ou xurídicas que decidan facer unha aportación puntual á asociación.

3. Participativos, aqueles que fagan unha aportación periódica, por tempo indefinido, e que lle permitirá participar das actividades que a asociación poña a súa disposición.

O noso equipo de profesionais:

Neste momento o equipo de persoas que traballan activamente na está formado por:
• Traballadora social
• Pedagoga
• Educadora social
• Deseñador Gráfico