Asociación Andaina

ANDAINA é unha asociación de acción social, sen ánimo de lucro, que atende a persoas con necesidades especiais.

órgano de goberno

Xunta directiva: Correspóndelle o goberno da Asociación. Este cargo é gratuito e honorífico. A duración do mandato será de dous anos e poden ser obxeto de reelección indefinidamente, os membros da Xunta directiva son os que figuran a continuación:

 

CARGO                                           NOME E APELIDOS

Presidente                                    Antonio García Santos

Vicepresidenta                             Xose Daniel Costas Currás

Tesoureira                                    Aitana Gosálbez García

Secretaria                                     Raquel García Bastos

Vogal                                             Manuel A. Iglesia Rodríguez

Vogal                                             Olga María Lalín García

Vogal                                             Susana Fidalgo Vidal

Vogal                                             Cristina Troitiño Rodríguez