Asociación Andaina

ANDAINA é unha asociación de acción social, sen ánimo de lucro, que atende a persoas con necesidades especiais.

órgano de goberno

Xunta directiva: Correspóndelle o goberno da Asociación. Este cargo é gratuito e honorífico. A duración do mandato será de dous anos e poden ser obxeto de reelección indefinidamente, os membros da Xunta directiva son os que figuran a continuación:

 

CARGO                                           NOME E APELIDOS

Presidente                                    Antonio García Santos

Vicepresidenta                             Aitana Gonsálbez García

Tesoureira                                   Mª Cristina Troitiño Rodríguez

Secretaria                                     Susana Fidalgo Vidal

Vogal                                             Manuel A. Iglesia Rodríguez

 Vogal                                            Olga María Lalín García