Rexistros e estatutos

Rexistros e estatutos

Andaina está inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais E-5621

Rexistro municipal de Asociacións do Concello de Redondela Nº 101

Rexistro Provincial de Asociacións Nº 1997-004009-1 (PO)

Estatutos Andaina

Estatutos 2021