Política de Privacidad

Política de Privacidad

Responsable do tratamento

ANDAINA na súa condición de responsable de tratamento, infórmalle que os datos de carácter persoal recabados neste Sitio Web serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á corrrespondente actividade de tratamento titularidade de ANDAINA, atendendo ao RXPD (Regulamento UE 2016/679 do 27 de abril de 2016), á Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como resto de normas aplicables.

Lexitimación

ANDAINA cumpre coa obriga vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, comprometéndose a respectar a confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade descrita, estando lexitimada polo consentimento expreso que nos outorga ao aceptar estas condicións. Consentimento que pode retirar en calquera momento, sen que afecte á licitude do tratamento previo levado a cabo.

Pode consultar a relación actualizada das actividades de tratamento que realiza a entidade e a base legal para cada un delas no seguinte enlace.

Finalidade

A finalidade do tratamento é a de xestionar os contactos da entidade, que inclúe o envío de información, resolución de consultas, petición de información ou calquera cuestión relacionada coas actividades da asociación.

Categorías de datos

As categorías de datos que serán incluídos no tratamento corresponden a datos de identificación, dirección postal ou electrónica, e de ser o caso os que se incorporen no expediente. Estes datos serán tratados durante o tempo que dure a relación establecida coa entidade o ata que exercite os seus dereitos de baixa ou supresión.

Conservación de datos

Os seus datos conservaranse mentras se manteña a súa relación de calquera tipo cona ANDAINA. Finalizada esta, por calquera causa, só se eliminarán transcorrido os prazos de prescrición legal, e afectos de acreditar o cumprimento das obrigas legais ou contractuais que procedan.

Comunicación de datos: Os seus datos non serán transferidos nin cedidos a terceiros fóra dos casos expresamente previstos en materia de protección de datos ou baixo o seu consentimento expreso.

Dereitos das persoas interesadas

Ten dereito a revogar este consentimento en calquera momento e a exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición ANDAINA “Asociación Andaina de persoas con diversidade funcional de Redondela” Estrada de Trasmañó, Nº 41, San Vicente de Trasmañó, CP 36811, Redondela, ou ben a través do correo electrónico andainaredondela@hotmail.com, achegando copia do seu DNI mais a solicitude. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control a agpd.es.

Información de contacto

Envíanos un correo electrónico para poñerte en contacto coa Asociación Andaina e poñerémonos en contacto o antes posible.

Estrada de Trasmañó, Nº 41,
San Vicente de Trasmañó, CP.36811
Redondela (PO)

+34 698 126 334
+34 625 64 29 57
andainaredondela@hotmail.com

Colabora con Nós